Ανακοινώσεις ΠΑΕ ΟΦΗ

07/06/2016
Πρόσκληση των μετόχων της Υπό Εκκαθάριση Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΦΗ - Π.Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
Α.Μ.Α.Ε 99125/06/Β/86/41

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση των εκκαθαριστών κ.κ. Πολύδωρου Τσαβολάκη και Ανδρέα Μανουσάκη, καλούνται οι μέτοχοι της υπό εκκαθάριση «Π.Α.Ε. ΟΦΗ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αθλητικού Ερασιτεχνικού Σωματείου ΟΦΗ, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ισαύρων αρ.93 και σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού για την λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού Περάτωσης της Εκκαθάρισης
2. Απόφαση για την περάτωση της Εκκαθάρισης και την οριστική Λύση της Εταιρείας.
3. Ενημερώσεις εκκαθαριστών
4. Απαλλαγή Εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη.
5. Απαλλαγή Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
6. Λοιπά Θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, οπότε και αυτή η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όποιους μετόχους θα μετέχουν και παρασταθούν σ’ αυτήν.

Ηράκλειο, Τρίτη 7 Ιουνίου 2016
Οι εκκαθαριστές της ΠΑΕ Ο.Φ.Η.

Πολύδωρος Τσαβολάκης            Ανδρέας Μανουσάκης
21/04/2016
Πρόσκληση των μετόχων της Υπό Εκκαθάριση Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΦΗ - Π.Α.Ε." σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
Α.Μ.Α.Ε 99125/06/Β/86/41

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και μετά από απόφαση των εκκαθαριστών κ.κ. Πολύδωρου Τσαβολάκη και Ανδρέα Μανουσάκη, καλούνται οι μέτοχοι της υπό εκκαθάριση «Π.Α.Ε. ΟΦΗ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αθλητικού Ερασιτεχνικού Σωματείου ΟΦΗ, που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ισαύρων αρ.93, για την λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/07/2014-30/06/2015.
2. Έγκριση της έκθεσης των εκκαθαριστών για την χρήση 01/07/2014-30/06/2015
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 01/07/2014-30/06/2015
4. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης για την χρήση 01/07/2014-30/06/2015
5. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της  01/07/2015-17/09/2015.
6. Έγκριση της έκθεσης των εκκαθαριστών για την περίοδο 01/07/2015-17/09/2015
7. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της περιόδου 01/07/2015-17/09/2015
8. Προσάρτημα οικονομικής κατάστασης για την περίοδο 01/07/2015-17/09/2015
9. Επικύρωση ορκωτών ελεγκτών για το διάστημα 01/07/2015 – 17/09/2015
10. Επικύρωση ορκωτών ελεγκτών για το διάστημα της χρήσης  17/09/2015-16/09/2016
11. Διάφορες ανακοινώσεις - Ενημέρωση και εγκρίσεις για τα θέματα της εκκαθάρισης.

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:
Την 25η Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο, 21 Απριλίου 2016
Οι εκκαθαριστές της ΠΑΕ Ο.Φ.Η.

Πολύδωρος Τσαβολάκης            Ανδρέας Μανουσάκης

Ισολογισμοί ΠΑΕ ΟΦΗ